Disclaimer

Disclaimer Opleidingen BAN Vlaanderen

BAN Vlaanderen stelt gratis een aantal opleidingsmodules online ter beschikking van een brede groep (kandidaat-) ondernemers en (kandidaat-) business angels. Deze modules zijn ontwikkeld met opleidingspartners.

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze disclaimer, de volgende algemene voorwaarden en verbindt u zich ertoe om deze na te leven.

Auteursrechten

De inhoud van deze opleidingsmodules zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van deze opleidingsmodules zijn eigendom van BAN Vlaanderen en/of haar opleidingspartners. Niets uit deze opleidingsmodules mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van BAN Vlaanderen en/of de betrokken opleidingspartner. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden.

Betrouwbaarheid en actualiteit
BAN Vlaanderen en haar opleidingspartners besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens in deze opleidingsmodules. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. BAN Vlaanderen noch haar opleidingspartners kunnen aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch door de onmogelijkheid om van de website gebruik te maken. BAN Vlaanderen noch haar opleidingspartners garanderen de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van de website of de via elektronische weg aangeboden diensten. De informatie die in deze opleidingsmodules wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd.

Gebruik van de informatie verkregen bij middel van deze opleidingsmodules gebeurt voor risico van de gebruiker die, desgewenst, extern juridisch, fiscaal en financieel advies dient in te winnen.

Belgische wetgeving
Deze disclaimer kan op elk ogenblik worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving.